קטגוריות נבחרות

הסכמי קבלנות

הסכם קבלנות מוגדר בסעיף 1 לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כחוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר שבו הקבלן איננו עובד של המזמין.

בשל הגדרה רחבה זו, הוראות חוק חוזה קבלנות חלות על חוזי מלאכה ושירותים רבים ומגוונים, כגון הסכם בניה, הסכם לתיקון רכב, הסכמי להובלת מטען ועוד.

ניתן לחלק את ההסכמים שעליהם חל החוק לשני סוגים עיקריים: הסכמי קבלנות במובן הצר (הסכמים שביסודם עומדת התחייבות של הקבלן לספק למזמין תוצאה מסוימת) והסכמי שירותים (הסכמים שביסודם התחייבות של הקבלן להשתדל עבור המזמין ולספק לו את שירותיו).

ניתן לסווג הסכמי קבלנות במובן הצר לשלושה סוגים עיקריים: הסכם בו מסוכם בין הצדדים מחיר כולל וסופי עבור עבודות שיבוצעו ויושלמו ("הסכם פאושלי"); הסכם לפיו שכרו של הקבלן או הספק נקבע לפי חישוב כמויות העבודה ("הסכם למדידה"); והסכם שבו מתחייב הקבלן או הספק להעמיד לרשות מזמין העבודה כמות מסוימת של כלים ועובדים לפרק זמן מוסכם ("הסכם לפי זמן עבודה"). למד עוד: חשיבות הסיווג של הסכמי קבלנות.

החיובים העיקריים של הצדדים להסכם קבלנות מוגדרים בסעיף 2 לחוק חוזה קבלנות כך: "הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות, והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים".

ככל חוזה אחר, גם חוזה קבלנות נכרת ב"הצעה" ו"קיבול". ובמילים אחרות – כאשר צד אחד מגיש לצד האחר הצעה מסוימת והצד האחר מקבל את ההצעה.

חוק חוזה קבלנות קובע כללים מיוחדים החלים על הסכמי קבלנות למיניהם.

אחת ההוראות החשובות בחוק קובעת כי "לקבלן תהא זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות" (סעיף 5 לחוק חוזה קבלנות), אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת מההסכם. למד עוד: זכות העכבון בהסכם קבלנות.

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.

קישורים להסכמים

שם המסמך קישור לאתר לחץ להורדה נוסף לאתר
הסכם לביצוע עבודות צביעה פורטל קהילות 27/07/2009
הסכם לביצוע עבודות שיפוצים | עבודות בניה פורטל קהילות 27/07/2009
הסכם להתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש רשות המיסים 28/07/2009
הסכם לטיפול במפגע סביבתי משרד האוצר 28/07/2009
הסכם קבלן עבודות גינון פורטל קהילות 27/07/2009
הסכם קבלנות [ביצוע עבודות, הרכבת ריצוף וכלים סניטריים] Adira 12/07/2009
הסכם קבלנות [ביצוע עבודות, טיח וצביעה] Adira 12/07/2009
הסכם קבלנות [הפעלה וניהול של מוקד מידע עסקי] המשרד לקליטת עליה 09/07/2009