קטגוריות נבחרות

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר ההסכמים "contracts"


1. כללי

 

 

 

השימוש באתר ההסכמים "contracts" כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמתך לאמור בהם, כלשונם, ולכן נא לקרוא אותם בעיון רב.

2. הזכויות ב
אתר ההסכמים "contracts"
זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב אתר ההסכמים "contracts" , קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לאתר ההסכמים "contracts"  בלבד.

3. הגבלת השימוש
אתר ההסכמים "contracts" נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאתר ההסכמים "contracts" .
בנוסף, חל איסור לעשות ב
אתר ההסכמים "contracts" ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

4. אחריות
אתר ההסכמים "contracts"
א. המסמכים המובאים באתר ההסכמים "contracts"  מובאים כדוגמאות כלליות הם נועדו להתרשמות כללית בלבד. המסמכים והמידע באתר אינם מהווים משום ייעוץ משפטי או אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.
הנהלת
אתר ההסכמים "contracts" עושה כל מאמץ כדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים שמעניינים אתכם, הגולשים. אולם, המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל הסכם ואת השינויים בדינים הרלוונטיים ולכן לפני חתימה על הסכם יש לפנות אל עורך המתמחה בתחום הנדרש בכדי זה יבחן את נוסח ההסכם המוצע ויתאים אותו לנסיבות המאפיינות את המקרה המיוחד שבפניו, כמו גם להוראות החוקים הרלבנטיים המשתנים מעת לעת.. אתר ההסכמים "contracts" /ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר ההסכמים "contracts" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. אתר ההסכמים "contracts" אינו מתחייב כי מידע שנמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
ב. אתר ההסכמים "contracts" אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אתר ההסכמים "contracts" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אתר ההסכמים "contracts" , מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ג. בשום נסיבות לא תחול על אתר ההסכמים "contracts" ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ההסכמים "contracts" או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך.

5. שינוי השירותים והפסקתם
אתר ההסכמים "contracts"  רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות באתר האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. אתר ההסכמים "contracts"  רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. אתר ההסכמים "contracts" יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר ההסכמים "contracts" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

6. קישורים לאתרים אחרים
א. אתר ההסכמים "contracts"  מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי אתר ההסכמים "contracts" או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין לאתר ההסכמים "contracts"  כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
ב. אתר ההסכמים "contracts" אינו נושא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
ג. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי של אתר ההסכמים "contracts" ו/או מי מטעמו, ואתר ההסכמים "contracts"  ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.
בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי אתר ההסכמים "contracts" בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

7. דין ושיפוט
הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.

8. שינוי תנאי השימוש
אתר ההסכמים "contracts" רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.


* האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.