קטגוריות נבחרות

הצהרת סודיות

הצהרת סודיות

 

הואיל    ו______________ (להלן: "המזמין") מתכוון לרכוש מהספק שירותים כמפורט בהסכם בין הצדדים מיום _______ (להלן: "ההסכם");

 

והואיל   ובמסגרת העבודה/השירות בהסכם ו/או מתן העבודה או השירותים, ייחשף הספק אודות מידע הקשור בפעילות המזמין  (להלן: "מידע סודי");

 

והואיל   והמזמין הסכים להתקשר עם הספק ולחשוף את המידע הסודי בפניו, רק בתנאי ובכפוף לכך שהספק יתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש בו;

 

לפיכך, מצהיר ומתחייב הספק כלפי המזמין, כאמור בכתב התחייבות זה, כדלקמן:

 

1.         בכתב התחייבות זה, יהי למונח "מידע סודי", הפירוש הבא: כל מידע, ידע, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה או כל חלק ממנו, בנוגע למזמין, תוכניותיו, תקציביו, סודותיו המסחריים, דרך פעולתו, קניינו הרוחני ונתונים אודות פעילותו וכן כל מידע רגיש אחר שהגיע לידי הספק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב, בין בעל פה, ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, שאינו מצוי בנחלת הכלל או שחייב לגלותו על פי ל דין.

 

2.         הנני מתחייב לשמור את המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי ובין מסחרי או עבור או ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל במידע הסודי, כהגדרתו לעיל, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן.

 

3.         הנני מתחייב כי שימוש במידע הסודי על ידי יהיה אך ורק לצורך אספקת השירותים נשוא ההסכם, ככל שהוא נדרש.

 

4.         גילוי מידע סודי יעשה על ידי אך ורק לעובדי על בסיס הצורך לדעת בלבד ("מקבל מידע מורשה"), אשר באחריותו לדאוג כי כל מקבל מידע מורשה יחתום כלפי המזמין על הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות בנוסח שבשולי כתב התחייבות זה. ידוע לי, כי גילוי או שימוש במידע סודי על ידי מקבל מידע מורשה, בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, דינו כדין גילוי או שימוש כאמור עלי ידי, ואנקוט כל האמצעים הדרושים להבטיח שמירת סודיותו של המידע.

 

5.         כל המסמכים שיימסרו לי ע"י המזמין ו/או מי מטעמו ו/או אלו שייווצרו על ידי כתוצאה ו/או בקשר לשירות ו/או התקשרותי עם המזמין והקשורים, במישרין או בעקיפין, בשירות (לרבות כל העתק או עיבוד שלהם), יהיו שייכים להמזמין בכל עת וייחשבו כרכושו הבלעדי לכל דבר ועניין, והם יוחזרו לו על ידי במידי עם סיום ההתקשרות בינינו או לפני כן – לפי בקשת המזמין. לא תהיה לי כל זכות עיכבון בהם.

 

6.         אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי או קבלני משנה או מי מטעמי, את האמור בכתב התחייבות זה ולהחתימם על נוסח הצהרת סודיות שבשולי כתב התחייבות זה.

 

7.         על פי דרישת המזמין אציג למזמין או לנציג מטעמו, אמצעי אבטחה שנקטתי לבטחת נתונים ו/או המידע המצויים ברשותי במסגרת הסכם זה. אדאג למנוע גישה למערכות המחשב שלי, או אלו המשרתות אותי לצרכיי הסכם זה ממי שאינו מוסמך לעיין במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על התחייבות לשמירת מידע וסודיות.

 

8.         כמו כן, אני אהיה אחראי כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, על פי כל דין, לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 

9.         אני מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי אלו לפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לבין עניין אחר.

 

10.       בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך למזמין ו/או הנמצא ברשותו ו/או הקשור לפעילויותיו, תהיה לו זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

 

11.       התחייבויותיי אלו מתווספות ואינן גורעות מחובותיי לשמור על מידע לפי דרישת כל דין.

 

12.       התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה הינן בלתי מוגבלות בזמן וימשיכו לחול גם לאחר סיום מתן השירותים מכל סיבה שהיא, הן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול.

 

13.       היה  ויקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהיא, כי אין להתחייבות מהתחייבויות מסמך זה תוקף – אזי תצומצם ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות והזכויות עלפי מסמך זה.

 

14.       ידוע לי, כי ההתקשרות עמי הנה בין היתר על בסיס התחייבויותיי אלו.

 

15.       מוסכם כי הדין החל על כתב התחייבות זה הינו דין מדינת ישראל.

 

שם הספק: ______________

חתימה וחותמת: ______________

שם החותם ותפקידו: ______________

תאריך: ______________

 

אישור

 

אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר/ת כי חתימתו/ה של מר'/גב' ____________ על הצהרה זו מחייבת את הספק לכל דבר וענין והינה בהתאם למסמכי ההתאגדות של הספק.

 

תאריך:________________                                                                                         

                                                                        _________________