קטגוריות נבחרות

שטר חוב

שטר חוב

 

 

 

ביום _________  בחודש _________ שנת _________ (להלן: מועד התשלום) אני הח"מ _____________ (להלן - עושה השטר) מתחייב לשלם נגד שטר זה למשרד התשתיות הלאומיות (להלן: "הנפרע") סך _________ שקלים חדשים (להלן: "סכום השטר").

 

משרד התשתיות הלאומיות רשאי לחלט שטר חוב זה בכפוף להוראות סעיף11 להסכם.  _________  שנערך בין עושה השטר לבין משרד התשתיות הלאומיות ביום _________.

 

מקום הוצאת השטר: _______________

 

מקום התשלום: ___________________ חתימת עושה השטר: _______________

                                                                         פרטי עושההשטרשם: ____________

ח.פ. _________________________

  כתובת: ______________________

טל: ________ פקס:  ____________

שם מורשה חתימה: ______________

תפקיד: _______________________

שם מורשה חתימה: ______________

הנני מאשר כי ה"ה ______________ ו- _______________ מטעם הזוכה חתמו בפני

 

_____________ עו"ד/רו"ח/פקיד משרד התשתיות הלאומיות.

 

______________

 

         חתימה

תוספת ה'


הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.