קטגוריות נבחרות

שטר בטחון סטנדרטי להסכם שכירות

שנעשה ב-______ ביום ___ בחודש _______שנת _______

ביום _____ בחודש _______ שנת ____ , אני, _____________________________________________________ (ח.פ./ת.ז. ____________), מתחייב ביחד ולחוד לשלם ____________ סכום של _________________ (____________________________________) ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

התמורה קבלתי בהתאם להסכם מיום ______________. מקום התשלום: בבנק _____ סניף _____ ב-_______ מספר חשבון _________.

 בשטר בטחון זה יהיה למונח "מדד המחירים לצרכן" (להלן - "המדד") הפירוש הבא: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה הפרויקט לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .

 הפרשי ההצמדה הנ"ל יחושבו כדלהלן: אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני הצגת שטר זה לפרעון (להלן - "המדד החדש") כי המדד

החדש עלה לעומת המדד הידוע בעת עשיית שטר זה (דהיינו - המדד חודש ________ שהתפרסם ביום ___________) (להלן - "המדד הידוע") כי אז יוגדל סכום השטר באופן יחסי למידת עליית המדד החדש לעומת המדד הידוע.

שם עושה/י השטר: ___________________________ (ח.פ./ת.ז. _________ ____________) כתובת: _______________________________________________________

חתימת ערב 3 ___________ שם: _______

חתימת ערב 2 ___________ שם: _______

חתימת ערב 1 ___________ שם: _______

ערבות אוואל

אני ערב ערבות אוואל לתשלום השטר על ידי עושה השטר .

______________ חתימת עושה השטר 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.