קטגוריות נבחרות

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

כתב ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

 

שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

מסהטלפון:_____________________

מסהפקס:______________________

 

לכבוד

_____________________

 

הנדוןערבות מס'____________

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך_________________________

במילים______________________________________________________

שיוצמד למדד________________ מתאריך_______________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת:_________________________________(להלן "החייב")

בקשר עם הזמנה/חוזה______________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשוםמבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכםאו לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך* ______________ עד תאריך _______________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חבהביטוח:

________________________(שם הבנק/חברת הביטוח),שכתובתו____________________________(כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח)

מסהבנק ומסהסניף___________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 

________________                           ________________                           ________________ 

           תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת

 

*אם נדרשת ערבות צמודה


הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.