קטגוריות נבחרות

כתב ערבות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 

 

בתי המשפט

בבית המשפט לענייני משפחה ב__________

בש"א מס'_______ תמ"ש ________

המבקשת / התובעת: ______________

המשיב/ הנתבע: ______________

 

כתב ערבות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ


הואיל: ונגד המבקש/ת )הנתבע/ת( תלוי ועומד צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצא במסגרת תיק זה (להלן: "הצו").

והואיל: והמבקש/ת הגיש/ה בקשה לביטול הצו והואיל: וביטולהצוהותנהבהמצאתערבותשלשניערבים

 

והואיל: ואנו מוכנים לערוב לשובו של המבקש/ת ארצה ולהיות אחראים לתשלום כל סכום שיפסק כנגד המבקש/ת בתיק זה ובתיקים האחרים שבין הצדדים בביהמ"ש זה במקרה
ולא ישוב לישראל .

 

אי לכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 

1. אנו , כולנו ביחד וכל אחד לחוד, ערבים בזה כלפי המשיב/ה כי המבקש/ת יחזור/תחזור לישראל ואנו מסכימים כי נהיה אחראים לתשלום כל סכום שיחוייב/תחוייב בו בתיק זה
ובתיקים האחרים שבין הצדדים בבית משפט זה כולל מזונות עתידיים אם לא ישוב/תשוב ארצה או אם המבקש/ת לא יחזור/תחזור לארץ עד ליום _________ ויתייצב במזכירות בית המשפט, או אם הוא /היא יחזור /תחזור לארץ אך ישוב/תשוב
ויצא/תצא מן הארץ לפני שיחודש צו עיכוב היציאה מן הארץ נגדו/ה.

 

2. אנו מסכימים כי תעוכב יציאתנו מהארץ עד לשובו /ה של החייב /ת לישראל וחידוש צו עיכוב היציאה מן הארץ נגדו/ה כשהוא /היא עודנו /ה בישראל.

 

page1image5828

ולראיה באנו על החתום:

 

חתימה

כתובת

page1image8008 page1image8176

מספר תעודת זהות

page1image8692 page1image8860

שם פרטי ומשפחה

     

1.

page1image11012 page1image11572    

2.

תאריך : ________________

תאריך : ________________

 

אני מאשר חתימת ערב 1 : _________________

________________ __________________

חתימת המאשר                       חותמת

 

אני מאשר חתימת ערב 2: __________________

________________ __________________

חתימת המאשר                         חותמת 

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.