קטגוריות נבחרות

כתב ערבות הוצאה לפועל

    תיק הוצל"פ מס' _________________

  שם החייב: ________________להלן: "החייב")               מס' ת.ז: 

            גובה החוב בתיק:_________ נכון יום__________

   

כתב ערבות

אנו החתומים מטה:

 

שם       כתובת  מס' ת.ז 

שם       כתובת  מס' ת.ז 

שם       כתובת  מס' ת.ז 

 

ערבים בזאת, ביחד ולחוד, כלפי הזוכה/ים בתיק ההוצאה לפועל הנ"ל (להלן: "הזוכה") כדלהלן:

 

1.
לשלם לזוכה את מלוא החוב בתיק ההוצאה לפועל, לרבות כל ההוצאות (להלן: "החיובים") המגיעים ו/או שיגיעו בעתיד לזוכה/ים מאת החייב, בין עפ"י פסה"ד (לרבות החלטות וצווים) המתבצעים בתיק זה ובין עפ"י פס"ד אחר (לרבות שטרות שהוגשו לביצוע בתיק, החלטות וצווים) אם יהיו כנ"ל בעתיד וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
2.
אנחנו מצהירים בזאת שידוע לנו היקף החיובים של החייב וכי יש ביכולתנו לשלם את החיובים הנ"ל ואנו מוותרים על חקירת יכולת.
3.
אנו מצהירים שאין אנו חייבים בתיקי הוצאה לפועל ומתירים לרשם ההוצאה לפועל לבדוק הנתונים בעניין זה במערכת ההוצאה לפועל.
4.
אנו מסכימים בזה שינתן נגדנו צו לעיכוב יציאתנו מן הארץ למשך כל תקופת היעדרותו של החייב מהארץ וכי צו כנ"ל יבוטל רק לאחר שהחייב יחזור ארצה במועד שיקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל ויינתן כנגדו לאחר שובו צו לעיכוב יציאה מן הארץ וצו עיכוב יציאתו ירשם כדין במשטרת הגבולות.
5.
אנו מסכימים שתינתן נגדנו החלטה למימוש הערובה/הערבות הזו במידה והחייב לא ישוב ארצה במועד שייקבע וידוע לנו שניתן יהיה לבצעה כאילו היתה פסק דין שניתן נגדנו.
6.
אנו מסכימים בזה שאחת מתוך הכתובות שלנו שצוינה לעיל, תשמש בתקופת היעדרותו של החייב מהארץ, כתובת למסירת מסמכים לחייב בתיק ההוצאה לפועל הנ"ל.
7.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד לשובו של החייב לארץ במועד שנקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל ועד שינתן צו לעיכוב יציאת החייב מהארץ ואשר ירשם במשטרת הגבולות.
8.
ידוע לנו, כי במידה והחייב לא ישוב במועד שיקבע בהחלטת הרשם, הרי שגם אם החייב ישוב במועד אחר המאוחר מזה שנקבע בהחלטה יוכל הזוכה לפעול כנגדנו, וביטול ערבותנו תהיה מותניית בהחלטת רשם ועל פי התנאים שיקבעו בה.
9.
אנו מצהירים שלא הוגשה כל בקשה על ידנו להיות ערבים בתיקי הוצל"פ נוספים.
10.
הנני מצהיר כי הבנתי את כל האמור בכתב ערבות זה וכי הנני מבין את ההשלכה החוקית הנובעת מכתב הערבות לרבות האפשרות כי אהפוך לחייב בתיק, במידה והחייב לא ישוב לארץ במועד.

 

ולראיה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי:

 

1.  2.  3.        

                  חתימה                                               חתימה                                         חתימה

 

הנני מאשר בזאת כי הערבים הנ"ל חתמו מרצונם הטוב על הערבות דלעיל לפני וזאת לאחר שהם זיהו את עצמם עפ"י ת.ז. שצוינה ליד שמו של כל אחד מהם.

 

 

תאריך עו"ד/רשם 

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.