קטגוריות נבחרות

כתב ערבות ביצוע

כתב ערבות ביצוע

 

שם הבנק/חברת ביטוח:      

מס' טלפון:      

מס' פקס:      

 

לכבוד

________________

 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של         ₪* (במילים:            שקלים חדשים בלבד אשר תדרשו  מאת       (להלן: "החייב") בקשר לביצוע חוזה/הזמנה ______________________________.

 

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל בתוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שתישלח אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך     .

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ממועד הוצאתה.

 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב'  הביטוח         שכתובתו         .

מס' הבנק           מס' הסניף          כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח      .

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

תאריך          שם מלא         חתימה וחותמת _____________________

 

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.