קטגוריות נבחרות

ערבות אוטונומית

 

שם הבנק_____________

מס' טלפון_____________

מס' פקס_______________

 

 

כתב ערבות

 

 

הנדון: ערבות מס'_____________

 

 

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________ (במילים___________) (להלן-"הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה הנובעים מהצמדת הקרן למדד המחירים לצרכן שפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) להלן המדד) מתאריך______ (תאריך תחילת תוקף הערבות). 

 

אשר תדרשו מאת_________  (להלן-"החייב") בגין קבלת הסיוע במסגרת ההזמנה להציע הצעות להקצאה תחרותית לעידוד התעסוקה באזור שדירות רבתי.   

 

לצרכי חישוב הפרשי ההצמדה הרי:

א.                המדד היסודי המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה, היינו המדד בגין חודש _____ 2004 שהתפרסם ב15- לחודש שלאחריו (או בסמוך לכך) בשיעור ____ נקודות.  

ב.                המדד החדש  המדד הידוע בעת התשלום.

ג.                 אם התברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת הקרן בהפרש שבין המדד החדש והמדד היסודי וחילוקה במדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך לעומת המדד היסודי, או שווה לו, תשולם הקרן בלבד.

 

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה לפי החישוב הנ"ל תוך 15 ימים מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב. אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

גובה הערבות יקטן אוטומטית בסכומו של כל תשלום שיבוצע על פי דרישתכם.

 

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך________ עד תאריך________.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:__________, מס' הבנק ומס' הסניף_____________ כתובת סניף הבנק _________. 

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

תאריך: ___________ 

שם מלא_______________            חתימה +חותמת______________          

 

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.