קטגוריות נבחרות

חוזה עבודה אישי מנהל בכיר משרת אמון

חוזה עבודה אישי

מנהל בכיר

 

 

שנערך ונחתם ב_________, ביום___________ לחודש_________ שנת ______________

 

בין

 

_______________________________         (להלן: "החברה")

מצד אחד

לבין

 

 

__________________ , ת.ז. ________________(להלן: "העובד")

מצד שני

 

הואיל:    והחברה מעוניינת כי העובד יועסק בתפקיד (של)____________ כפי שיוגדר על ידי החברה מעת לעת (להלן: "התפקיד")

 

והואיל:    והנהלת החברה קבעה את שכרו ותנאי העסקתו של העובד כמפורט בחוזה זה להלן: 

             

והואיל:   והעובד הביע רצונו לעסוק בתפקיד והסכים לקביעת שכרו ותנאי העסקתו כמפורט בחוזה זה להלן:

 

והואיל:        והתפקיד מוגדר כמשרת אמון של מנהל החברה בשל היותו דורש יחסי אמון מיוחדים בין העובד לבין מנהל החברה;

 

                  לפיכך הותנה  הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

מבוא

1.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

הגדרת תפקיד

סמכויות

וכפיפות

2.

א.

 

 

ב.

 

 

 

 

ג.

החברה תעסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק בתפקיד בהיקף של משרה מלאה.

 

במסגרת התפקיד מתחייב העובד לבצע את כל המשימות שיוטלו עליו ע"י הנהלת החברה  [ו/או המנהל הכללי של החברה  (להלן:"מנכ"ל החברה")] וזאת בהתאם לסמכויותיה ותפקידיה של החברה.

 

בביצוע תפקידו יהיה העובד כפוף  [למנכ"ל החברה ו/או] ל- __________.

 

 

 

אמון אישי ושעות עבודה

3.

א.

 

 

 

 

 

ב.

 

 

 

 

 

ג.

 

 

 

 

 

ד.

 

 

 

 

 

 

ה.

 

 

 

 

 

 

 

תפקידו של העובד נמנה עם תפקידי הנהלה, הדורשים מידה מיוחדת של אמון  אישי ולפיכך, לא יחולו על העובד הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו, למעט זו  המפורטת במפורש בחוזה זה.

 

הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד להעסקת עובד המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובד וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקת העובד על ידי החברה. הסכם קיבוצי כלשהו ככל שחל ו/או יחול בעתיד על עובדיה האחרים של החברה לא יחול על העובד.

 

הסכם זה בא במקום כל ההסכמים, ההסדרים והנוהגים הקודמים שבין החברה ו/או מדינת ישראל (__________) לבין העובד אם וככל שהיו כאלה, והוא מבטל כל הסכם, הסדר או נוהג כאמור החל מיום תחילת תוקפו של הסכם זה.

 

שבוע עבודה למשרה מלאה הינו בן 5 ימי עבודה וכולל 42.5 שעות עבודה שבועיות (להלן: "שעות העבודה הרגילות"). יום העבודה יתחיל בין השעות __ ל- __ ויסתיים לאחר לפחות 8.5 שעות.

 

היה ויחסיר העובד שעות עבודה ממסגרת שעות העבודה הרגילות למשרתו כאמור בסעיף קטן ד' לעיל, תחושב משכורתו כדלהלן:

 

1.  חישוב החיסורים יעשה על בסיס חודשי.

2. בסוף כל חודש יסוכם כרטיס הנוכחות ויפעלו כדלהלן:

סכום שעות חוסר יקוזז מהשעות הנוספות שביצע העובד באותו חודש.  

אם אין לעובד שעות נוספות בכל החודש, ינוכה סכום החוסר מחשבון חופשתו.

אם לא עומדת לחברה העובד מכסת ימי חופשה – ינוכו השעות החסרות משכרו.

3. בכפוף לסעיף קטן 2 לעיל, במקרים בהם הניכוי יגיע ל- 14 ימים בשנה, יובא הדבר בחשבון לצורך קביעת זכויות העובד כגון: חופשה, מחלה ודמי הבראה.

 

 

 

חובות העובד

 

4.

א.

 

 

 

ב.   

 

 

ג.

 

 

 

 

 

ד.

העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות  ובנאמנות ולשם כך להקדיש את זמנו, מרצו, כישוריו וניסיונו.

 

בתקופת עבודתו בחברה, לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל עבודה אחרת.

 

 

העובד מתחייב להודיע  למנהל החברה מיד וללא דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו/או העלול ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו בחברה, והוא יפעל בקשר לאותו נושא לפי הנחיות מנהל החברה ובהתאם לנהלי החברה.

 

מיום חתימת חוזה זה , העובד לא ישמש חבר ועד העובדים, או נציגות של עובדים ולא יפעל מטעם ועד או נציגות כאמור, או עבורם.

 

משכורת כוללת

5.

תמורת עבודתו  בחברה, תשלם החברה לעובד שכר של ___________ ₪ לחודש, החל מיום  תחילת תוקפו של חוזה זה. יודגש כי הסך המצוין בסעיף זה כולל וממצה את כל זכויותיו לשכר של העובד, ומודגש כי לעובד לא תהיינה כל זכויות נוספות ממקור אחר שהוא, שלא פורטו במפורש בחוזה זה.

 

 

 

 

 

הוצאות טלפון

6.

א.

 

 

 

 

 

 

 

ב.

 

 

 

לצורך מילוי תפקידו ובהתאם לדרישות התפקיד תעמיד החברה לחברה העובד ולשימושו טלפון סלולרי. העובד יהיה זכאי להשתתפות החברה בהוצאות האחזקה והשימוש בטלפון הסלולרי בסכום של עד ________ ₪ בחודש בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה. סכום זה אינו ניתן לצבירה.

 

מוסכם בזאת כי האמור לעיל בסעיף זה אינו בבחינת זכות אישית או הטבה של העובד אלא אמצעי הקשור לביצוע תפקידו, וכי מועצת החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות מהחלטותיה כאמור בסעיף זה לפי העניין.

 

קרן השתלמות

7.

העובד זכאי להצטרף לקרן השתלמות לפי בחירתו, הצטרף העובד לקרן השתלמות כאמור, ישאו הוא והחברה בתשלומים לקרן זו בשיעור ובתנאים הנהוגים בה. בכל מקרה לא יעלה שיעור ההשתתפות של החברה בקרן ההשתלמות על 7.5% משכרו של העובד.

 

 

 

 

 

הוצאות רכב

 

 

8.

א.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.

1)

 

 

 

 

 

 

2)

 

בהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הנהלת החברה יהא העובד זכאי להשתתפות החברה בהוצאות השימוש ברכבו הפרטי לצורך מילוי תפקידו, כולל פרמיית ביטוח ואגרת רישוי, השתתפות החברה תהיה בהתאם לכללים הנהוגים בחברה, מעת לעת, לפיק שיקול דעתה הבלעדי.

 

לחלופין, לפי בחירת החברה, בהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הנהלת החברה תעמיד החברה לחברה העובד ולשימושו מכונית במקום השתתפות בהוצאות אחזקת רכב פרטי כאמור בסעיף (א') לעיל;  החברה תשא בהוצאות הפעלתה והחזקתה של המכונית בהתאם לכללים הנהוגים בחברה, מעת לעת, לפיק שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

מוסכם בזאת כי האמור לעיל בסעיף זה אינו בבחינת זכות אישית או הטבה של העובד אלא אמצעי הקשור לביצוע תפקידו, וכי הנהלת החברה תהא רשאית, בכל עת, לשנות מהחלטותיה כאמור בסעיף זה, לפי העניין.

 

מילואים

9.

בתקופת שירותו במילואים יהיה העובד זכאי לקבל לתגמול בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

 

 

חופשה שנתית

10.

א.

 

 

 

ב.

 

 

 

 

 

ג.

העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית של 22 ימי עבודה בשנה; העובד לא יהא רשאי לצבור ימי חופשה אלא באישור החברה, ובכל מקרה לא יותר מ- 55 ימים.

 

מתוך המכסה השנתית של ימי חופשה חייב העובד לנצל כל שנה 14 ימים. לא ניצל העובד בשנה מסוימת את מספר ימי החופשה כמפורט לעיל, יבוטלו ימי החופשה והעובד לא יהיה זכאי לנצלם לאחר אותה שנה או לקבל עבורם תמורה כלשהי.

 

הופסקה עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי לנצל את חופשתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד-מעביד. ימי החופשה הצבורים יפדו בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951.

 

 

הבראה

11.

החברה תשלם לעובד הוצאות הבראה עבור ימי הבראה בשנה בהתאם לכללים, המכסות והתעריפים הנהוגים, מעת לעת, בחברה.

 

 

מחלה וביטוח כנגד אובדן

כושר עבודה

      12.

א.

 

 

 

ב.

 

 

 

ג.

 

 

 

 

ד.

 

 

העובד יהיה זכאי ל-30 ימי מחלה לשנה בתשלום, לפי המשכורת הכוללת וכנגד הצגת אישורים רפואיים, והוא יהיה רשאי לצבור ימי מחלה אלה.

 

מוסכם ומוצהר כי ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון.

 

 

למרות האמור בסעיף קטן (א) לעיל, העובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה מאת החברה, אם אלה שולמו במלואם במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה, כאמור בס"ק  14.א.1.

 

לשם מניעת ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי תשלום ימי מחלה כדלעיל בא גם לכסות התחייבויות  החברה על פי חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976.

 

מיסים 

ותשלומי חובה

13.

החברה לא תשא בתשלומי מיסים או בתשלומי חובה אחרים החלים  על העובד מכוח הוראות חוזה זה ומכוח הוראות כל דין.

 

 

תגמולי פרישה ופיצויי פיטורין

14.

א.

 

 

 

העובד יבחר, להבטיח זכויותיו הסוציאליות בקופת גמל (כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה) במסגרת ביטוח מנהלים או במסגרת קרן פנסיה מוכרת, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

1.

ביטוח מנהלים

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

1.6

נבחר ביטוח מנהלים כאמור, תפריש החברה סכום השווה ל- 1/3 13 אחוז מהמשכורת הכוללת והעובד יפריש על חשבונו הוא סכום השווה ל-5 אחוז ממשכורת זו. העובד מסכים בזה שהחברה תנכה ממשכורתו 5% כאמור לצורך העברת סכום זה לביטוח המנהלים.

 

חמישה אחוזים מתוך הפרשות החברה ביחד עם הפרשות העובד כאמור לעיל, ביחד עם הפרשי ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות, יבואו על חשבון תגמולים לטובת העובד או שאיריו במקרה של פטירתו.

 

יתרת ה-1/3 8 אחוזים מתוך הפרשות החברה כאמור לעיל, ביחד עם הפרשי ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות, תבוא במקום פיצויי הפיטורין שיגיעו לעובד או לשאיריו במקרה של פטירתו.

 

ההפרשות הנ"ל יבואו במקום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג -1963 והחברה תנהג בהתאם להיתר הכללי שניתן ע"י שר העבודה והרווחה לפי סעיף 14 לחוק הנ"ל, כפי שיפורסם מעת לעת ברשומות.

 

בכלל זה, תבטח החברה את העובד בביטוח בפני אובדן הכושר, בהתאם לאמור בסעיף 1 (ב)(1) להיתר האמור.

 

בחר העובד בביטוח מנהלים כאמור תהיה הפוליסה בבעלות החברה כל עוד הינה המעביד של העובד הוא והחברה ישאו בתשלומים בגין הפוליסה.

 

עם הפסקת עבודתו של  העובד עקב סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא ופרישתו המוחלטת מן החברה יהיה העובד, או שאיריו במקרה של פטירתו, זכאים לקבל את הבעלות בפוליסה הכל בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לאמור בסעיף קטן 15.ד. להלן.

 

 

 

 

 

2.

קרן פנסיה

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

 

 

2.5

נבחרה קרן פנסיה כאמור, תפריש החברה סכום השווה ל-12% מהמשכורת הכוללת, והעובד יפריש על חשבונו הוא סכום השווה ל- 1/2% 5 ממשכורת זו. העובד מסכים בזה שהחברה תנכה 1/2% 5 כאמור ממשכורתו לצורך העברת סכום זה לקרן הפנסיה.

 

6% מתוך הפרשות החברה ביחד עם הפרשות העובד כאמור לעיל, ביחד עם הפרשי ההצמדה והרווחים  על אותן  הפרשות, יבואו על חשבון תגמולים לטובת העובד או שאיריו במקרה של פטירתו.

 

יתרת  ה-  6% מתוך הפרשות  החברה כאמור לעיל, ביחד עם הפרשי ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות, תבוא במקום 72% מפיצויי הפיטורין שיגיעו לעובד או לשאיריו במקרה של פטירתו.

 

ההפרשות הנ"ל יבואו  במקום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1963, והחברה תנהג בהתאם להיתר הכללי שניתן ע"י שר העבודה והרווחה לפי סעיף 14 לחוק הנ"ל, כפי שיפורסם מעת לעת ברשומות.

 

עם הפסקת עבודתו של העובד  עקב סיומו של חוזה זה  מכל סיבה שהיא ופרישתו המוחלטת מן החברה יהיה העובד, או שאיריו  במקרה של פטירתו זכאים לקבל את הבעלות בזכויות שנצברו ו/או נוצרו לזכותו בקרן הפנסיה, הכל בהתאם לתקנות הקרן ובכפוף לאמור בסעיף ד' להלן.

 

 

 

 

ב.

החברה מוותרת בזאת מראש על כל זכות שיכולה להיות לה להחזר כספים מתוך תשלומיה, לפי סעיף זה, אלא אם נשללה זכותו של העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים ובמידה ונשללה, או שהחברה משכה כספים מקופת הביטוח או מקרן הפנסיה שלא בשל אירוע מזכה.

 

לענין זה, "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 או יותר.

 

 

 

 

 

תוקף ההסכם

והודעה מוקדמת

15.

 

א.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג.

 

 

 

 

 

 

ד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוקף חוזה זה הוא החל מיום ________  ועד יום _______ או עד למתן הודעה על סיומו על ידי אחד הצדדים, המוקדם מביניהם, כמפורט להלן.

 

מובהר בזאת כי בשל הגדרת המשרה כמשרת אמון של מנהל החברה, הודעה על הפסקת כהונתו של המנהל כמנהל החברה כמוה כהודעה על הפסקת עבודתו של העובד בחברה מבלי שיהיה כל צורך במתן הודעה נוספת כלשהי לעובד בעל פה או בכתב.

 

העובד רשאי להתפטר מעבודתו והחברה רשאית להפסיק את עבודתו של העובד בכל עת בהודעה מוקדמת של חודש  ואז יבוא הסכם זה לידי סיום. החברה תהיה  רשאית להפסיק את עבודתו של העובד או להמשיכה בתקופת ההודעה המוקדמת, הכל לפי שקול דעתה, אך במידה והופסקה  עבודתו כאמור יהיה העובד זכאי לקבל מאת החברה את המשכורת הכוללת עבור התקופה הנותרת להשלמת תקופת ההודעה המוקדמת כאמור, אלא אם הופסקה עבודתו עקב הנסיבות המתוארות בסעיפים  קטנים ג' או ד' להלן.

 

 

על אף האמור בסעיף קטן ב' החברה זכאית להפסיק את עבודתו של העובד הבא מחוץ לחברה, בשנה הראשונה להעסקתו עפ"י חוזה זה בהודעה מוקדמת של שבועיים ימים, ולהביא חוזה זה לידי סיומו.

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

(2)

למרות האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק את עבודתו של העובד לאלתר וללא הודעה מוקדמת בנסיבות בהן אין חובה ליתן הודעה מוקדמת, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.

 

 

בכפוף לאמור בסעיף 14.ג.  הפסיקה החברה את עבודת העובד בשל נסיבות כאמור בסעיף קטן (1) לעיל לא יהיה העובד זכאי לקבל כל תשלום על חשבון פיצויי פיטורין, או פנסיה, אם ובמידה ותישלל זכאות כאמור ע"י הנהלת החברה בהחלטה מנומקת.

 

 

 

העברת תפקיד

18.

עם הפסקת עבודתו בחברה מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת, וכן למסור לחברה את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו.

 

 

סודיות

אי תחרות

ותחולת דינים

19.

א.

 

 

 

 

 

 

ב.

 

 

 

 

 

ג.

במשך תקופת העסקתו ולאחריה, מתחייב העובד שלא להעביר לאחר או לעשות שימוש במידע על  החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בחברה ו/או בקשר עמה ואשר אינו  נחלת הכלל, לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה ולענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של החברה.

 

 במשך שנה מיום הפסקת עבודתו בחברה ותהיה הסיבה לכך אשר תהיה לא יעסוק העובד בכל עיסוק ולא יתן כל שירות העלול להעמידו ביחסי תחרות עם החברה או בניגוד לאינטרסים עמה אלא אם ניתנה לכך הסכמתה של הנהלת החברה.

 

דין העובד כדין עובד המדינה לעניין החיקוקים המנויים בסעיף 22 ובסעיף 29 לחוק. הוראות חוזה זה באות להוסיף על הוראות החיקוקים הנ"ל ולא לגרוע מהן.

 

הודעות

20.

הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו, כאמור בסעיף 21 להלן, תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה, וקבלה הנושאת את חותמת הדואר תהווה ראיה חותכת לתאריך המסירה. 

 

כתובות

21.

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

 

החברה: בכתובת משרדיה הראשיים כפי שיהיו מעת לעת.

 

העובד:

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

        החברה

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

                                               ________________

                                                          העובד

 

 

 

 

 

               

 


נספח להסכם עבודה אישי

 

אישור כללי (נוסח משולב) בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח

במקום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 (להלן – החוק) אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964 (להלן: קרן פנסיה), או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקיצבה או שילוב של תשלומים לתכנית קיצבה ולתוכנית שאינה קיצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן: קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח, בין אם יש בקופת הביטוח תכנית לקיצבה ובין אם לאו (להלן – תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו (להלן – השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 

1.    תשלומי המעביד -

 

       (א)  לקרן פנסיה אינם פחות מ-% 1/3 14 מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של % 1/3 2 מן השכר המופטר. לא שילם המעביד בנוסף ל – 12% גם % 1/3 2 כאמור, יבואו תשלומים במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד;

 

       (ב)  לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה:

 

             (1)  % 1/3 13 מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת הכנסה חודשית במקרה אבדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של % 1/2 2 מן השכר המופטר לפי הנמוך מביניהם (להלן – תשלום לביטוח אבדן כושר עבודה).

             (2)  11% מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אבדן כושר עבודה, ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד בנוסף לאלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של % 1/3 2 מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום 100% פיצויי הפיטורים של העובד.

 

2.    לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו:

 

       (א)  הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח, לפי הענין; בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;

       (ב)  ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לענין זה, "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל ששים או יותר.

       (ג)   אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר.

 

 

___________________

 

___________________

החברה

 

העובד

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.