קטגוריות נבחרות

הסכם עבודה סטנדרטי

הסכם עבודה אישי

שנערך ונחתם בעיר ________ ביום________

בין:       _________________

            (להלן: ״החברה״)                       מצד אחד

לבין:     _________________

            (להלן: ״העובד״)                         מצד שני

 

הואיל: והחברה מעוניינת כי העובד יכהן בתפקיד של ____________ והעובד מעוניין לכהן בתפקיד האמור;

והואיל: וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו של העובד;

 

לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.         מבוא

המבוא של הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

2.         הגדרות תפקיד סמכויות וכפיפויות

___________________

 

3.         אמון אישי

תפקידו של העובד נמנה עם תפקידי הנהלה כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א-1951, הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ולפיכך לא יחולו על העובד הוראות החוק הנ״ל והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו מלבד זו המפורטת במפורש בהסכם זה.

 

4.         חובת העובד

א.         העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות ולשם כך להקדיש את זמנו, מרצו, כישוריו וניסיונו.

ב.         בתקופת עבודתו בחברה לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל עבודה אחרת בשכר או למלא כל תפקיד אחר בשכר. מילוי תפקיד נוסף ללא שכר טעון קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.

ג.          העובד מתחייב להודיע לחברה, מייד וללא דיחוי, על כל ענין או נושא אשר לגביהם יש לו ענין אישי במישרין או בעקיפין ו/או העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו בחברה.

 

5.         הסכם אישי

א.         ההסכמים הקיבוצים המיוחדים החלים על עובדיה האחרים של החברה, אם וככל שישנם, לא יחולו על העובד.

ב.         הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד, המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובד וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו של העובד על ידי החברה.

 

6.         משכורת כוללת

א.         תמורת עבודתו בחברה תשלם החברה לעובד שכר של ______ ש"ח לחודש החל מיום          _______ (להלן - ״המשכורת הכוללת״).

ג.          המשכורת הכוללת תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן והיא תתעדכן בכפוף להחלטת הדירקטוריון פעם בשנה, בחודש ינואר, אך ורק עפ״י השינוי במדד בניכוי תוספות היוקר אם שולמו מאז מועד העדכון האחרון של השכר לפי סעיף זה ובהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות.

ד.         העובד לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה או תשלום מאיזה סוג שהוא מעבר למשכורת הכוללת והתשלומים האחרים שפורטו בהסכם זה.

 

7. הוצאות טלפון

לצורך מילוי תפקידו העובד יהיה זכאי להוצאות החזקה ושימוש בטלפון נייד שיועמד לו ע"י החברה עד למכסה של _______ ש"ח בחודש.

 

8. הוצאות רכב

א.         בהתאם לדרישות התפקיד ועפ״י החלטת החברה יהא העובד זכאי להשתתפות החברה בהוצאות השימוש ברכבו הפרטי לצורך מילוי תפקידו בחברה עפ״י השיעורים והתעריפים הנהוגים בחברה.

ב.         בהתאם לדרישות התפקיד ועפ״י החלטת החברה תהיה החברה רשאית להעמיד לרשות העובד ולשימושו רכב במקום השתתפות בהוצאות אחזקה רכב פרטי כאמור בסעיף (א) לעיל. החברה תשא בהוצאות הפעלתה והחזקתה של המכונית כפוף להוראות כל דין.

ג.          למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העמדת רכב לעובד אינה זכות אישית של העובד או הטבה אלא קשורה לתפקידו של העובד והחברה רשאית להחליט כי התפקיד אינו מצריך רכב צמוד או למילוי התפקיד דרושה מכסת ק״מ קטנה יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

9. מילואים

בתקופת שירותו במילואים יהיה העובד זכאי לקבל את מלוא המשכורת הכוללת והתשלומים האחרים מן החברה, אולם כל סכום שישולם לעובד עבור שירותו, מצה״ל או ממקור אחר כלשהו (למעט דמי כלכלה), יוחזר לחברה על ידי העובד או ינוכה במלואו ממשכורתו.

 

10. חופשה שנתית

העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית  על פי חוק.

 

11.       ימי מחלה וביטוח כנגד אבן כושר עבודה

א.         מיכסת המחלה השנתית של העובד תהיה על פי חוק, וזאת כנגד הצגת אישורים רפואיים. העובד לא יהיה רשאי לצבור ימי מחלה או לפדותם.

ב.         החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטח את העובד בביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

ג.          למרות האמור בסעיף (א) לעיל, לא יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה מאת החברה, אם אלה שולמו לו במסגרת הביטוח האמור בסעיף (ב) לעיל. אולם אם הסכומים שקבל העובד כדמי מחלה במסגרת הביטוח כאמור נופלים מן הסכומים שהיה מקבל מהחברה כדמי מחלה אילולא אותו ביטוח, תשלם החברה לעובד את ההפרש בין הסכומים שקיבל מחברת הביטוח כאמור לעיל לבין דמי המחלה שיכול היה לקבל מהחברה, והכל בתחום מספר ימי המחלה להם זכאי העובד לפי סעיף זה.

 

12.       מיסים ותשלומי חובה

החברה לא תשא בתשלומי מיסים או בתשלומי חובה אחרים החלים על העובד מכח הוראות הסכם זה ומכח הוראות כל דין.

 

13.       תגמול ופיצויי פיטורין

העובד יהיה זכאי לתגמולים או פנסיה על פי חוק.

 

14.       תוקף ההסכם והודעה מוקדמת

א.         תוקף הסכם זה הוא החל מיום ______ והוא יהיה בתוקף עד למתן הודעה על סיומו על ידי אחד הצדדים כמפורט להלן.

ב.         העובד רשאי להתפטר מעבודתו בחברה והחברה רשאית להפסיק את עבודתו של העובד בחברה בכל עת בהודעה מוקדמת לפי חוק ואז יבוא הסכם זה לידי סיום.

החברה תהיה רשאית להפסיק את עבודתו של העובד או להמשיכה בתקופת ההודעה המוקדמת, הכל לפי שיקול דעתה.

ג.          למרות האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק את עבודתו של העובד לאלתר וללא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת אמונים חמורה, או הפרת משמעת חמורה, או אם הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או המטילה דופי מוסרי בעובד או בכל נסיבות אחרות שיוכרו בדין לענין זה.

 

15.       העברת תפקיד

עם הפסקת עבודתו בחברה מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת, וכן למסור לחברה את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו.

 

16. סודיות ואי תחרות

א.         במשך תקופת העסקתו ולאחריה, ללא הגבלת זמן, מתחייב העובד שלא להעביר או לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בחברה בקשר עם החברה ואשר אינו נחלת הכלל, לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה ולענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהו במוניטין של החברה.

ב.         במשך שנה מיום הפסקת עבודתו בחברה, ותהיה הסיבה לכך אשר תהיה, לא יעסוק העובד בכל עיסוק ולא יתן כל שירות העלול להעמידו ביחסי תחרות עם החברה או בניגוד אינטרסים עמה אלא אם ניתנה לכך הסכמתה של החברה; הקביעה בדבר קיום יחסי תחרות או ניגוד אינטרסים תהיה באופן בלעדי בידי החברה.

 

17. תוקף הסכמים קודמים

הסכם זה יבוא במקום כל ההסכמים ההסדרים והנוהגים הקודמים בין החברה לבין העובד, לרבות ההסדרים הפנסיוניים שתוקפם יהיה עד ליום החתימה על הסכם זה.

 

18. הודעות

הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו, כאמור בסעיף 22 להלן, תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר וקבלה הנושאת את חותמת הדואר תהווה ראיה חותכת לתאריך המסירה.

 

19. כתובות

כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הן:

החברה:

העובד:

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________                        _________________

      החברה                                                       העובד

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.