קטגוריות נבחרות

כתב שמירה על סודיות - ספק

נספח להסכם - נוסח כתב שמירת סודיות

 

 

 

1. הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שכל הידיעות אשר בידיו או אשר תגענה לידיו או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה או בקשר עמו, הנן סודיות והספק מתחייב לשמור על כל  ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידיו לשם ביצוע הסכם או בקשר עמו.

 

2. הספק מתחייב להעסיק  בעבודות הקשורות בביצוע  הסכם זה או בקשר עמו, אך ורק עובדים שיקבלו זיכוי ביטחוני מוקדם מטעם קב"ט המשרד ואשר הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה, בהתאם להוראות הביטחון של המשרד.

 

3. הספק ימציא רשימה שמית של העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע הסכם זה.

 

 

4. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 118-91 לחוק העונשין תשל"ז 1977 שזו לשונם:

 

סעיף 91- פרשנות

"ידיעה" - לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תוכנית, סיסמא, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה.

"מסירה" - לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות.

 

סעיף 118 - מסירת ידיעות רשמיות

א. היה אדם בעל חוזה של המדינה או גוף מבוקר במשמעותו בחוק המדינה תש"ט 1949 ובהסכם ההתחייבות לשמור בסוד ידיעות שהגיעו אליו עקב ביצוע ההסכם. והוא מסר, ללא סמכות כדין ידיעה שבאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה, דינו - מאסר שנה אחת.

ב. בסעיף זה "בעל הסכם" - לרבות מי שהועסק, כעובד או קבלן לשם ביצוע ההסכם, ואולם תהיה זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר הידיעות בתום לב.

 

 

 

שם מורשי החתימה                                                                                                

 

 

חתימת מורשי החתימה                                                                                          

 

 

תאריך                                                                                                                                                

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.