קטגוריות נבחרות

טופס הצהרת סודיות - עובד

טופס הצהרת סודיות - עובד

 

 

אני החתום מטה, _________________, ת.ז. _______________

                      (שם פרטי ומשפחה)

 

[העובד/ מועסק אצל ________________   (במידה והעובד מועסק בחברה)]

                                                                    (שם המעסיק)

 

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי  מטעם _________ (במידה והעובד מועסק בחברה) כנותן שירותים למזמין, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.

כמו כן אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של המזמין , אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למזמין ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם  המזמין.

 

אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגעות לעניין.

אני מצהיר בזה שידוע לי כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה על פרק ז' סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

 

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.

 

ולראיה באתי על החתום

 

תאריך   שם מלא            חתימה

                        

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.