קטגוריות נבחרות

התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע – חברה

 

התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע – חברה

 

 

הואיל:   והחברה ________________ בע"מ (להלן – "החברה") מציעה ל______________ (להלן - "המזמין") שירותי ___________ (להלן – "השירותים") והכול כמפורט בהסכם

מיום _____________;

 

והואיל:  והחברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים להיחשף למידע כהגדרתו להלן;

 

אי לכך, מצהירה בזה החברה ומתחייבת כלפי המזמין כדלקמן:

 

1.         לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, על ידיעה וכל מידע אשר יגיעו לידיעתי בתקופת מתן השירותים למזמין, או לאחר מכן. התחייבות זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעת החברה בתוקף עבודתה ובין אם יגיעו לידיעת החברה בכל דרך אחרת.

 

2.         כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של המזמין , אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למזמין, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המזמין.

מידע בכתב זה משמעו – "כל מידע, נתונים, מסמכים המבוטאים באמצעים מכל סוג, והנוגע למזמין במישרין ו/או בעקיפין, פעילותו, שיטות עבודתו, לקוחותיו, לקשורים עמו, פרטים הקשורים בו, לרבות המידע והידע הטכניים, המקצועיים, הכספיים והמסחריים הקשורים או המתייחסים לעצם מתן השרות ולתנאיו."

 

על אף האמור בסעיף זה, הוראות שמירת הסודיות לא תחולנה על המידע המפורט להלן: (א) מידע אשר במועד הגיעו לידי הצד המקבל היה כבר נחלת הכלל שלא מחמת כל מעשה או מחדל של הצד המקבל  ו/או של מי מטעמו; (ב) מידע אשר הפך לאחר שהגיע לידי הצד המקבל לנחלת הכלל שלא ע"י מעשה או מחדל של הצד המקבל ו/או מי מטעמו – ממועד שהפך לנחלת הכלל; (ג) מידע אשר הגיע לידי הצד המקבל מאת צד שלישי שלא עקב הפרת חובת סודיות – ממועד הגעתו; (ד) מידע אשר היה כדין בידי הצד המקבל בשעה שהגיע אליו; (ה) מידע אשר פותח על ידי הצד המקבל ו/או מי מטעמו באופן עצמאי שלא במסגרת ביצוע הפרויקט ו/או מתן השירותים, מבלי לעשות שימוש במידע הסודי. (ו) מידע אשר הצד המקבל יידרש לפרסמו על פי צו של רשות מוסמכת או על פי דין.

 

3.         לנקוט כל האמצעים הסבירים הנדרשים כדי למנוע העברתו של המידע ו/או גילויו לאנשים ו/או לגופים אחרים.

 

4.         לא להשתמש בזמן כלשהו, בכל אופן שהוא, במידע כאמור לעיל, אלא לצורכי מתן שירות למזמין בלבד, לא להעתיקו ולא לשמרו בכל צורה ואופן.

 

5.         לדווח למזמין מיידית בכל מקרה בו קיים חשש כי בדרך כלשהי הופרה התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה על פי ההסכם ו/או על פי כתב זה.

 

6.         לשמור על שלמות המצע/המסמך/המערכת נשוא המידע אשר יימסר לה מעת לעת במסגרת השירותים. לפי דרישת המזמין תמסור החברה ו/או תחזיר למזמין בשלמותו את המצע/המסמך/המערכת שהועבר לה וכל עיבודים שנעשו בהסתמך על המידע כאמור, ובכל מקרה לא תעתיקו ולא תשמר אותו בכל צורה ואופן לאחר קבלת דרישה כאמור.

 

7.         לגלות את המידע לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעמה שיהיו זקוקים לו לצורך ביצוע השירותים בלבד.

 

8.         להחתים את עובדיה ו/או שלוחיה ו/או נציגיה אשר יספקו את השירותים למזמין על מסמך התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע – עובד, טופס הצהרת סודיות - יועץ. בכל מקרה, תהיה החברה אחראית כלפי המזמין שמקבלי המידע כאמור יקפידו על שמירת המידע כמתחייב מהוראות כתב זה.

 

9.         ידוע לחברה, כי קיים איסור מוחלט להוציא מכותלי המזמין כל מידע מכל סוג שהוא [לרבות מדיה, חומרה ותוכנה] מרשות המזמין, והיא מתחייבת שלא לעשות כן ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך בכתב ומראש מהמזמין.

 

10.       ידוע לחברה כי חל איסור על הכנסת כל תוכנה ו/או חומרה הנמצאים בבעלות פרטית של עובדי החברה לחצרי המזמין.

 

11.       החברה תהא אחראית כלפי המזמין בנזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת על פי כל דין, לכל נזק או פגיעה מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו למזמין ו/או ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת אחת מהתחייבויותיה על פי כתב זה.

 

12.       התחייבויות החברה עפ"י כתב זה כאמור לעיל הינה לכל עת, אינה מוגבלת לזמן כלשהו, והיא חלה גם לאחר סיום תקופת ההסכם שיחתם בין החברה לבין המזמין, והינה כלפי המזמין, שלוחותיו וגופים נסמכים.

 

חתימה וחותמת החברה

 

באמצעות:

תאריך   שם מלא            חתימה

 

התחייבות חתומה של המציע מאומתת על ידי עו"ד/רו"ח

אני מאשר כי המסמך לעיל נחתם ע"י המורשים לחייב את __________________ בע"מ (להלן – "החברה") בחתימתם בצרוף חותמת החברה. וכי התקבלו כל ההחלטות והאישורים הדרושים  על פי תקנון החברה ומסמכי ההתאגדות שלה ו/או על פי כל דין לשם מתן תוקף להתחייבות החברה במסמך זה דלעיל.

 

חתימת עו"ד + חותמת

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.