קטגוריות נבחרות

הצהרת שמירה על סודיות - עובד של ספק

הצהרת עובד חברה/ספק על שמירת סודיות

 

 

 

אני ____________    ת.ז.   ______________   עובד בחברת _____________                        

 

(להלן - החברה) מצהיר ומתחייב בזה, כלפי משרד האוצר – החשב הכללי או כלפי

החברה,

 

1.  לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, או אחרים של משרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים או של החברה ושום מידע הנוגע למשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים או לחברה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות ________________________________ (להלן - ההסכם), בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם, והאנשים או הגופים הקשורים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים או בחברה או הבאים עימהם במגע, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח של הממשלה או החברה, שיטות ייצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשורת עם לקוחות וספקים, שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי בחברה או במתן שירותים למשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא.

 

2.  לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם שנמסרה לביצועי על ידי הממשלה או החברה, כולל בצוע שכפולים, העתקים, וכו', שלא למטרות אלה.

 

3.  כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי הממשלה על פי הצהרה מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז - 1977.

 

4.  כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף 1 או 2 לעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב מהממשלה, עלול להסב למשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים נזקים משמעותיים ביותר.

 

 

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא

תחול על מידע  שהוא בבחינת נחלת הציבור.

 

 

 שם החברה/ספק : _______________     שם העובד :  __________________

 

 מס' ת.ז.  עובד :   _________________  חתימת העובד : ________________

 

 תאריך :                _________________

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.