קטגוריות נבחרות

הצהרת סודיות לקראת התקשרות בעסקה

הסכם סודיות

הצהרת סודיות לקראת התקשרות בעסקה


אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזה:

1. לא להעתיק ולא למסור , לגלות או להראות לאחרים , ולא לאפשר גילויים ע "י אחרים , במישרין או
בעקיפין, כל מידע או מסמך המצוי בידי _________ או הקשור אליהם , ו/או הקשור לעבודתם ו/או לשיטות העבודה ו /או למאגרי המידע
ו/או לאמצעים הטכניים המצויים ברשותם או שהם עושים בהם שימוש (להלן, ביחד או לחוד - מידע)
שיימסרו לי או שיגיעו לידיעתי במסגרת ההסכם ל__________________________________
וכן במסגרת כל עבודה שנבצע עבורכם.

2. אני מסכים ומתחייב כי ההתחייבות דלעיל תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן והכל כל עוד לא הפכו המידע או
הפיתוח לפומביים.

3. האמור לעיל לא יחול על מידע שיש לגלותו על פי הדין , מידע שהפך להיות נחלת הכלל שלא עקב מעשה או
מחדל מצידי ומידע שנמסר לי מצד ג', המחזיק בו כדין, שלא במסגרת עבודתי ברשות.


________________________________ __________________________________
שם חברה תפקיד
__________________ ___________________ __________________
תאריך שם חתימה

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.