קטגוריות נבחרות

המחאת זכות - הצהרת הנמחה

הצהרת נמחה בבקשה להמחאת זכות לצד ג'

 

לכבוד

___________

 

הנדון: המחאת זכות - הצהרת הנמחה

 

הננו להודיעכם כי ביום _________ הִמחתה חברת ____________ מספר ח"פ ____________ אשר כתובתה __________ (להלן: "הממחה"), לזכות חברתנו ____________ מספר ח"פ ____________ אשר כתובתה __________ (להלן: "הנמחה"), את כל הכספים המגיעים לה ו/ או יגיעו לה מכם בעתיד, על פי חוזה מספר ____________ אשר נחתם ביום ____________ ביניכם לבין הממחה (להלן: "החוזה").

בהתאם לכך נבקשכם לשלם את כל הסכומים כפי החוזה הנזכר לעיל לחשבון מספר _______________ בבנק _____________ בסניף_________________.

הננו להצהיר כדלהלן:

1) ידוע לנו כי במקרה של כשל תמורה או של כל אי הסכמה ביניכם לממחה, אשר בגינם תחליטו באופן חד צדדי או בהסכמה לעכב, להקטין או להפסיק תשלומים המגיעים לממחה - לא תוכל חברתנו לבוא בכל טענה כלפיכם.

2) אנו מסכימים כי:
א. המחאת הזכות אינה פוגעת בטענות העומדות לכם מכוח החוזה, בין אם קמו לפני מועד ההמחאה ובין אם יקומו אחריו, ולכך שהזכות שלכם ושל הממחה לשנות את ההסכם אינה מוגבלת. כמו כן אנו מוותרים על כל טענה ועל כל תביעה בדבר הגבלת הזכות שלכם ושל הממחה לשינוי הסכם ההתקשרות ביניכם בשום צורה שהיא, ובכלל זה זכותכם להגיע להסדר פשרה.

ב. המחאת הזכות אינה פוגעת בטענות העומדות לכם מכוח כל דין או מכוח כל הסכם עם הממחה, בין אם קמו לפני מועד ההמחאה ובין אם יקומו אחריו, וכן מסכימים לכך שתעמוד לכם הזכות לקזז כנגד חובותיכם לממחה (נושא המחאת הזכות) כל סכום אשר יהיה הממחה חייב לכם מכוח כל הסכם או כל דין.

ג. המחאת הזכות על פי החוזה היא בלתי עבירה, ואנו לא נהיה רשאים להמחותה שנית.

3) אם המחאת הזכות נעשית במסגרת פעילות פקטורינג - אנו מצהירים בזאת כי חברתנו היא חברה הרשומה בישראל כנותנת שירותי מטבע ופועלת בכפוף לחוק המחאת חייבים תשכ"ט-1969, או הינה גוף הפטור מחובת רישום, הכל על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

4) ידוע לנו שבהתאם לחוזה, טעונה כל המחאת זכויות הסכמתכם בכתב.

5) אנו מבקשים את אישורכם ופוטרים אתכם אם בשל טעות בתום לב ישולמו הכספים למוטב או לכל אדם אחר. כמו כן ידוע לנו שהסכמתכם לבקשה זו של המוטב תהיה בתנאי שהמחאת הזכות תהיה כפופה לכל זכות שיש ו/או שתהיה לכם בעתיד כלפי הממחה.

6) אנו מצהירים כי כל האמור בהצהרתנו זו נכון.

 

 

תאריך _______________
פרטי מורשה חתימה מטעם הנמחה (ת"ז, שם מלא, תפקידו אצל הנמחה):____________________

חתימת מורשה חתימה מטעם הנמחה ________________ חותמת הנמחה _____________


אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________ אשר כתובתו____________________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע/ה בפניי מר/גב' _____________, אשר זיהיתיו/ה על פי ת"ז שמספרה _____________, ואשר הוא/היא מורשה חתימה בחברת __________________ מספר ח"פ _______________.
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה הנ"ל את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

 


_________________
חתימה וחותמת עורך הדין

 

 

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.