קטגוריות נבחרות

המחאה בלתי חוזרת


תאריך: _________
לכבוד

_______________

 

המחאה בלתי חוזרת


כתב אישור מספר: _______________

 

1. הנני ממחה בזאת, בהמחאה גמורה ומוחלטת, על פי חוק המחאת חיובים, תשכ"ט - 1969, ל ____________ ת.ז./ח.פ. _____________ את כל זכויותיי לקבלת כספים עד לסך של ____________ ₪ מ___________.

 

2. אני מורה לכם, בהוראה בלתי חוזרת, להעביר את כל הסכומים כאמור לחשבון בבנק ___________ סניף מס' ___________ חשבון מס' ______________ .

 

4. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל תשלום שלכם ל ____________ על פי המחאה זו, ייחשב כאילו שולם לי על ידכם.

 

5. מצורפים בזאת אישורים מרשות המיסים ומביטוח לאומי על היעדר עיקולים וידוע לי שהעברת אישורים כאמור הינם תנאי לתוקף ההמחאה.

 

בכבוד רב

שם ___________________________
ת"ז ___________________________
כתובת _________________________
חתימה _________________________

 

האמור לעיל מוסכם עלינו ואנו נפעל על פיו.

 


תאריך: _______________

 

חתימה: _____________________

 


* מחק את ההוראה שאינה מתאימה

הבהרה והגבלת אחריות: השימוש באתר מותנה בהסכמתך כי הקישורים וההסכמים באתר מובאים להתרשמות והעשרה עצמית בלבד, הם אינם מהווים משום ייעוץ או הצעה להשתמש בהם ואינם יכולים לשמש עילה לתביעה. הדוגמאות עלולות להיות לא מדויקות ו/או לא עדכניות ו/או לא מתאימות לנסיבותיך. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את נסיבותיך לפני חתימה על הסכם.